ذرت شیرین الماس F1 Sweet Corn Almas F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس (105 روز)
  • بلال یکدست و ارتفاع گیاه تا 220-190 سانتی متر
  • تعداد بلال در هر بوته 1 تا 2 عدد و تشکیل اولین بلال در ارتفاع 75-65 سانتی متر
  • تعداد ردیف های دانه های بلال 24-20 عدد
  • مقاوم به SHS)Sporospirium holci) و UM) Ustilago maydis)
وزن هزار عدد بذر: 181 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 12-15 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1 کیلوگرم