ذرت شیرین گلد F1 Sweet Corn Gold F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس (102 روزه)
  • بللال یکدست و ارتفاع گیاه 190-170 سانتی متر
  • تعداد بلال 1 تا 2 عدد در هر بوته و تشکیل اولین بلال در ارتفاع 65-55 سانتی متر
  • وزن بلال 310-250 گرم و تعداد دانه ها در هر ردیف بلال 20-18 عدد
  • مقاوم به SHS)Sporospirium holci) و UM) Ustilago maydis)
وزن هزار عدد بذر: وزن هزار عدد بذر 188 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 12-15 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1 کیلوگرم

گالری