هندوانه جوبیلی F1

مشخصات محصول

محل کشت: رشت، صومعه سرا

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید با بوته های قوی
  • دارای میوه های بزرگ با وزن حدود 12 تا 15 کیلوگرم
  • شکل میوه بیضی با پوست سبز تیره
  • گوشت میوه قرمز جذاب با تردی و شیرینی بالا
  • عملکرد بالا و مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریومی و آنتراکنوز

گالری