هندوانه جوبیلی وانکینگ F1 Watermelon Jubilee F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید با بوته های قوی
  • دارای میوه های بزرگ با وزن حدود 12 تا 15 کیلوگرم
  • شکل میوه بیضی با پوست سبز تیره
  • گوشت میوه قرمز جذاب با تردی و شیرینی بالا
  • عملکرد بالا و مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریومی و آنتراکنوز
وزن هزار عدد بذر: 50 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 12 تا 14 هزار عدد
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 گرم