چغندر لبویی دترویت

مشخصات محصول

محل کشت: دزفول

ویژگی ها:

  • این رقم توسعه یافته Red Globe با رشد سریع 65 روز
  • شکل برگ بیضی و نیمه قائم و براق
  • برگ های سبز تیره با رگبرگ های ارغوانی
  • شکل ریشه گرد و شکل برشی عرض ریشه با قاعده و منظم
  • رنگ ریشه قرمز تیره و بسیار ترد و شیرین

گالری

گالری موجود نیست