چغندر لبویی دترویت گریفاتون Red Beet Detroit

ویژگی ها:

  • این رقم توسعه یافته Red Globe با رشد سریع 65 روز
  • شکل برگ بیضی و نیمه قائم و براق
  • برگ های سبز تیره با رگبرگ های ارغوانی
  • شکل ریشه گرد و شکل برشی عرض ریشه با قاعده و منظم
  • رنگ ریشه قرمز تیره و بسیار ترد و شیرین
وزن هزار عدد بذر: 20 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 5 - 4 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری