هویج آرسس F1 Carrot Arses F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس
  • بوته خوب با مقاومت بالا به بیماری های برگی
  • رنگ هویچ ها نارنجی خوش رنگ و بازار پسند
  • شکل هویچ یکدست، کشیده و صاف
  • مناسب برای تازه خوری و صنعتی
وزن هزار عدد بذر: 1 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1.4 تا 1.6 میلیون عدد
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 250000 عدد