بامیه کلمسون اسپاینلس گریفاتون Okra Clemson spineless

ویژگی ها:

  • دارای دوره رشدی بین 55 تا 60 روز
  • دارای شاخ و برگ متوسط با ارتفاع گیاه بین 100 تا 120 سانتی متر
  • میوه ها به رنگ روشن، مخروطی شکل، بدون زائد، سبزرنگ و کاملا یکنواخت
  • دارای طول بین 14 تا 16 سانتی متر و بازار پسند
  • دارای مزه و طعم خوب و مناسب برای برداشت زودهنگام
وزن هزار عدد بذر: 40 - 50 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 8 تا 10 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری

گالری موجود نیست