لوبیا سبز پلو گریفاتون Green Bean Polo

ویژگی ها:

  • لوبیا ترد و شکننده و دارای ساختار خوب و قوی .
  • برداشت 62روز پس ازکشت(رقمی است زودرس)
  • ارتفاع گیاه 45 تا 50 سانتی متر،پوشش گیاه متوسط ،با شاخ و برگ قائم .
  • رنگ غلاف سبز تیره، کشیده و صاف بطول 15-14 سانتی متر با مقطع گرد و خیلی نازک ،بدون نخ .
  • مقاوم به ویروس موزاییک لوبیا ، مقاومت خوب در برابر زنگ لوبیا
وزن هزار عدد بذر: 300 تا 400 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 70 تا 80 گرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 20 کیلوگرم