پیاز آدمیرال F1 Onion Admiral F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس
  • روز کوتاه و مناسب کشت در مناطق جنوبی کشور
  • رشد رویشی خوب و مقاوم به سفیدک
  • غده ها زرد رنگ و شکل غده ها گرد
  • متحمل به بیماری پوسیدگی ریشه
وزن هزار عدد بذر: 4 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 10-15 کیلوگرم
در کشت نشا : 4 کیلوگرم
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100000 عددی

گالری