فلفل نارنیا F1 سمو Pepper Narnia F1

ویژگی ها:

  • رقمی زودرس و هیبرید
  • رشد رویشی خوب و شکل میوه بلوکی
  • میانگین وزن هر میوه 220 تا 250 گرم و ضخامت گوشت میوه زیاد
  • رنگ میوه نارنجی خوش رنگ و بازارپسند
  • مقاومت بالا به TM:0 و مقاومت نسبی به سفیدک پودری و دروغی
وزن هزار عدد بذر: 6 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: -
در کشت نشا : 4000 تا 5000 عدد در هزارمترمربع
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1000 عدد

فلفل نارنجی نارنیا، رقم هیبرید گلخانه ای از شرکت سمو جمهوری چک می باشد که از لحاظ رشد و عملکرد نسبت به رقم های رایج در ایران برتری دارد.

یکی از فاکتورهای مهم در فلفل گلخانه ای رشد کوتاه بوته ها است که رقم فلفل نارنیا این خصوصیات را دارا می باشد و در شرایط های مختلف و فصل های مختلف در اکثر استان های ایران آزمایش شده و نتیجه خیلی خوبی گرفته شده هست. رقم نارنیا میوه های درشت، یکدست و اکثرا 4 لوب را دارا می باشد و مقاومت بالایی به انواع ویروس های موزائیک و همچنین مقاومت نسبی به سفیدک سطحی و دروغی دارد.