هندوانه چارلستون گری گریفاتون Watermelon Charleston gray (OP)

ویژگی ها:

  • رقمی میان رس و استاندارد
  • بوته ها قوی و پوشش برگی مناسب روی میوه ها
  • شکل میوه ها بیضی و پوست میوه ها ضخیم
  • وزن میوه ها 12 تا 14 کیلوگرم
  • گوشت میوه قرمز بازارپسند و مناسب برای صادرات
وزن هزار عدد بذر: 60-80 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1 تا 1.5 کیلوگرم
در کشت نشا : 10-12 هزار عدد
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری

گالری موجود نیست